Storno podmínky Letních příměstských táborů DK Fontána

Tyto storno podmínky jsou platné pro Letní příměstské tábory Dětský klub Fontána, Stamicova 827/11, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno

Úvod

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace účasti na táboře pořádaném Dětským klubem Fontána (dále jen provozovatel).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše táborného.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou provozovateli.

Storno podmínky

vztahující se na zrušení účasti na táboře provozovatele ze strany ze strany rodiče dítěte (nebo zákonného zástupce), které bylo na tábor přihlášeno:

 1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 11 dnů před začátkem tábora.
 2. Při zrušení rezervace 10 – 7 dní před začátkem tábora bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny tábora.
 3. Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před začátkem tábora bude jako storno poplatek účtováno 70% z celkové ceny tábora.
 4. Při zrušení rezervace 2 -1 den před začátkem tábora bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu (v případě, že rodič nebo zákonný zástupce dodá potvrzení od lékaře, snižuje se storno poplatek na 70%.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Storno podmínky ze strany provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany provozovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem letního tábora, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním umístěním dítěte.
 2. Za okolnost vylučující odpovědnost provozovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany provozovatele vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
 3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi provozovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že provozovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2 000 Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.4. 2016.
 2. Vztahy mezi objednatelem a provozovatelem řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
 4. Zrušení objednávky letního tábora lze provést ze strany provozovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení pobytu na letním táboře.